Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 08-12-2023

Interpretatie en definities

De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van deze Disclaimer:

  • Bedrijf (in deze Disclaimer aangeduid als “wij”, “ons” of “onze”) verwijst naar Picpholio Nature Photography
  • Service verwijst naar de website.
  • U verwijst naar de persoon die toegang heeft tot de Service, of het bedrijf of een andere juridische entiteit namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, zoals van toepassing.
  • Website verwijst naar Picpholio Nature Photography, toegankelijk via https://picpholio.com

Disclaimer

De informatie op de Service is alleen voor algemene informatiedoeleinden.
Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de Dienst.
Het bedrijf is in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een contractuele actie, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Service of de inhoud van de Dienst. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de service aan te brengen.

Disclaimer voor Externe Links

De Dienst kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enigerlei wijze verbonden zijn met het Bedrijf.
Houd er rekening mee dat het bedrijf de juistheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van enige informatie op deze externe websites niet garandeert.

Disclaimer voor Fouten en Weglatingen

De informatie die door de Service wordt verstrekt, is alleen bedoeld als algemene richtlijn over zaken die van belang zijn. Zelfs als het Bedrijf alle voorzorgsmaatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Service zowel actueel als nauwkeurig is, kunnen er fouten optreden. Bovendien kunnen er, gezien de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften, vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden optreden in de informatie op de Service.
Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen, of voor de resultaten die worden verkregen door het gebruik van deze informatie.

Disclaimer voor Redelijk Gebruik

Het Bedrijf kan auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken waarvoor niet altijd uitdrukkelijk toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Het bedrijf stelt dergelijk materiaal beschikbaar voor kritiek, commentaar, nieuwsverslaggeving, onderwijs, studiebeurzen of onderzoek.
Het bedrijf is van mening dat het hier gaat over een “fair use” van auteursrechtelijk beschermd materiaal.
Als u auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Dienst wilt gebruiken voor uw eigen doeleinden die verder gaan dan redelijk gebruik, moet u toestemming verkrijgen van de eigenaar van het auteursrecht.

Bekeken Disclaimer

De website kan standpunten en meningen bevatten die van de auteurs zijn en die niet noodzakelijkerwijs het officiële beleid of standpunt van een andere auteurs, bureau’s, organisaties, werkgevers of bedrijven, inclusief het deze website, weerspiegelen.
Opmerkingen die door gebruikers zijn gepubliceerd, zijn hun eigen verantwoordelijkheid en de gebruikers zullen de volledige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en schuld op zich nemen voor smaad of procesvoering die voortvloeit uit elke boodschap die zij via deze website verspreiden (hetzij direct of indirect) of als gevolg van iets dat zij in een opmerking is geschreven. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor opmerkingen die door gebruikers zijn gepubliceerd en behoudt zich het recht voor om opmerkingen om welke reden dan ook te verwijderen.

"Geen aansprakelijkheid" Disclaimer

De informatie op deze website wordt verstrekt met dien verstande dat wij hierin niet betrokken zijn bij het verlenen van juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander professioneel advies en diensten. Als zodanig mag het niet worden gebruikt als vervanging voor overleg met professionele boekhoudkundige, fiscale, juridische of andere competente adviseurs.
Het Bedrijf of zijn leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met uw toegang tot of gebruik of het onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service.

”Gebruik op eigen risico” Disclaimer

Alle informatie in de Service wordt geleverd “zoals ze is”, zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van prestatie, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.
Het bedrijf is niet aansprakelijk jegens u of iemand anders voor enige beslissing of actie die wordt ondernomen op basis van de informatie die door de service wordt verstrekt of voor enige gevolgschade, speciale of soortgelijke schade, zelfs als het op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over deze Disclaimer, kunt u contact met ons opnemen: