Algemene voorwaarden

Laatste update: 08-12-2023

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.


Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden is gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.


Definities

Voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden:

 • Affiliate betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij “controle” betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die stemgerechtigd zijn voor de verkiezing van bestuurders of andere managementautoriteiten.

 • Country verwijst naar: Belgium

 • Bedrijf in deze Overeenkomst “Wij”, “Ons” of “Onze” genoemd en verwijst naar Picpholio Nature Photography.

 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

 • Service verwijst naar de Website.

 • Algemene voorwaarden

  (ook wel 'Voorwaarden' genoemd) betekenen deze Algemene Voorwaarden die de volledige overeenkomst vormen tussen U en Picpholio Nature Photography met betrekking tot het gebruik van de Dienst.

 • Sociale-mediaservice van derden betekent alle diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of diensten) geleverd door een derde partij die kan worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld door de Dienst.

 • Website verwijst naar Picpholio Natuurfotografie, toegankelijk via https://picpholio.com

 • U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service of een andere juridische entiteit namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, indien van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze Dienst en de overeenkomst die tussen U en het Bedrijf geldt. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienst.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door de Dienst te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze Algemene voorwaarden, heeft u geen toegang tot de Service.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat personen onder de 18 jaar niet toe de Service te gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is ook afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van het Privacy beleid van het Bedrijf. Ons privacy beleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens wanneer u de applicatie of de website gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons privacy beleid zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.


Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door het Bedrijf.

Het bedrijf heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat er verder mee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.


Registreren en abonneren.

Bezoekers kunnen de website vrij bezoeken zonder restrictie, enkel dienen ze zich akkoord te verklaren met onze Cookie Policy. Bezoekers hebben niet de mogelijkheid om zich te registreren en een account aan te maken. Dit heeft trouwens geen zin want wij hebben geen commerciële bedoelingen. .

Wel is het voor de bezoekers mogelijk om zich aan te melden om mijn blogberichten te volgen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de functionaliteiten van Jetpack (Automattic) of Mailpoet. Wanneer ze zich als volger aanmelden, gaan ze akkoord met de Algemene voorwaarden, de Privacy policy, de Cookie policy en de Disclaimer. Om het blog te kunnen volgen, vragen we enkel om hun e-mailadres. Zowel het emailadres als eventuele andere persoonlijke gegevens (zoals voornaam en naam) worden hierbij zichtbaar voor de beheerder (eigenaar) van deze website.

Gebruikers Licentie

Op de volledige inhoud van de website https://picpholio.com rusten auteursrechten, er mag onder geen enkele vorm en voor geen enkel doel inhoud gepubliceerd worden zonder bronvermelding én zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van deze website.

Er wordt wel toestemming verleend om tijdelijk korte inhoud van de website https://picpholio.com te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële, tijdelijke weergave. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie is het u niet toegestaan om:

 • de inhoud (teksten, beelden enz.) wijzigen of kopiëren;
 • de beeldmateriaal gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare weergave zelfs niet met bronvermelding;
 • alle auteursrechten, eigendomsvermeldingen, logo’s EXIF data en andere uit het materiaal verwijderen;
 • het materiaal overdragen aan een andere persoon
 • het materiaal "spiegelen" op een andere server
 • proberen om de software achter de website https://picpholio.com’s te manipuleren;

Bij schendingen van een van deze beperkingen kan u de toegang tot https://picpholio.com worden ontzegt. Bij beëindiging wordt ook uw kijkrecht beëindigd en dient u al het gedownloade materiaal in uw bezit te vernietigen, ongeacht of dit in gedrukte of elektronische vorm is.


Beëindiging

We kunnen uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het door u schenden van deze Algemene voorwaarden.

Bij beëindiging eindigt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk.


Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande eventuele schade die u zou kunnen oplopen, zal de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en al zijn leveranciers onder enige bepaling van deze Voorwaarden en uw exclusieve verhaalsmogelijkheid voor al het voorgaande beperkt zijn tot het bedrag van 100 €.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of vervolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik of de onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken, software van derden en/of hardware van derden die bij de Dienst wordt gebruikt, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs als het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als het rechtsmiddel zijn essentiële doel niet bereikt.

Sommige landen/staten is de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze landen/staten zal de aansprakelijkheid van elke partij beperkt zijn tot het maximaal door de wet toegestane bedrag.


"AS IS" and "AS AVAILABLE" Disclaimer

De Dienst wordt aan U geleverd “AS IS” en " AS AVAILABLE " en met alle fouten en gebreken zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens zijn dochterondernemingen en zijn en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortkomen uit de handel, het verloop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking op het voorgaande biedt het Bedrijf geen enkele garantie of toezegging, en doet het op geen enkele wijze toe dat de Service aan uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, applicaties, systemen of diensten, zal functioneren zonder onderbreking voldoen aan alle prestatie- of betrouwbaarheidsnormen, vrij zijn van fouten of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geven noch het Bedrijf, noch enige leverancier van het bedrijf enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Dienst, of de informatie, inhoud en materialen of producten daarop inbegrepen; (ii) dat de Dienst ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Dienst, de servers, de inhoud of e-mails verzonden door of namens het Bedrijf vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen zoals uiteengezet in dit artikel worden toegepast voor zover dit afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving.


Toepasselijk recht

De wetten van het Land, met uitzondering van de conflictregels, zijn van toepassing op deze Voorwaarden en Uw gebruik van de Dienst. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.


Geschillenbeslechting

Als u zich zorgen maakt of een geschil heeft over de Dienst, gaat u ermee akkoord eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.


Voor gebruikers van de Europese Unie (EU).

Als u een consument in de Europese Unie bent, profiteert u van alle verplichte bepalingen van de wet van het land waarin u woont.


Wettelijke naleving van de Verenigde Staten

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan het embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat 'terroristen ondersteunt'; land, en (ii) u niet vermeld staat op een lijst van de Amerikaanse overheid met verboden of beperkte partijen.


Scheidbaarheid en kwijtschelding

Deelbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling voor zover mogelijk te bereiken onder de toepasselijke wetgeving, en blijven de overige bepalingen volledig van kracht..


Vrijstelling

Tenzij hierin bepaald, zal het onvermogen om een recht uit te oefenen of om nakoming van een verplichting uit hoofde van deze Voorwaarden te eisen, geen invloed hebben op de mogelijkheid van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of dergelijke prestaties op enig moment daarna te eisen, noch zal het afstand doen van een inbreuk een afstand doen van elke volgende inbreuk.


Vertaalinterpretatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn mogelijk vertaald als Wij ze via onze Dienst voor U beschikbaar hebben gesteld. U stemt ermee in dat in geval van een geschil de originele tekst prevaleert.


Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de website en de dienst.


Contact Us

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen: